Srushti Coaching

ರಾಜ್ಯದ್ಯತ ನಡೆದ ವೇಗವಾಗಿ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ ಫೋಟೋಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು

ರಾಜ್ಯದ್ಯತ ನಡೆದ ವೇಗವಾಗಿ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ ಫೋಟೋಗಳು .